Döntött a Szenátus az egyetemi alapítású kitüntetésekről - hallgatói elismerések

A Soproni Egyetem Szenátusa, a 2020. június 17-i ülésén egyhangú igen szavazattal döntött a hallgatói kitüntetések adományozásáról, a Kari Tanácsok és a Rektori Kabinet véleménye alapján.

Valamennyi kitüntetettnek gratulálunk!

ALMA MATER EMLÉKÉREM

 

Kaphatjákvégzős hallgatók a felsőfokú tanulmányok ideje alatt nyújtott magas színvonalú szakmai munkáért és tanulmányi eredményért, valamint az egyetem hírnevének öregbítéséért végzett kiemelkedő tevékenységért.

Kiadható: minden tanévben karonként maximum 2-2 hallgató részére.

Adományozás: emlékérem, az ezzel járó kitüntető oklevél és jutalom - melynek összege a mindenkori minimálbér 100%-a - ünnepélyes keretek között, minden évben a kari tanévzáró ünnepélyeken.

 

 

Benedek Elek Pedagógiai Kar

Ujvári Adrienn (3. évf. csecsemő-és kisgyermeknevelő szakos hallgató)

Ujvári Adrienn a Benedek Elek Pedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatának leköszönő elnöke. A Hallgatói Önkormányzat által szervezett programok megszervezésében és lebonyolításában rendkívül aktívan vett részt: Educatio kiállítás, egyetemi jeges est, BPKávéház, a végzősök búcsúztatói, a gólyatáborok, és gólya -és öregdiák bálok. Segített a záróvizsgákon, mint jegyző, továbbá szervező volt a kari nyílt napokon. A hallgatói önkormányzat elnöki munkájához szorosan hozzákapcsolódtak a hivatalos eseményeken, többek között a Kollégiumi Bizottsági gyűléseken, az Egyetemi Küldött Gyűlésen, a Kari Tanácsokon és a Szenátusi üléseken való rendszeres és aktív részvétel, valamint minden egyéb elnöki munka és kötelezettség. Munkáját, vállalt feladatait mindig a lehető legmagasabb színvonalon és becsülettel elvégezte. Példamutató vezetői és közösségi munkája elismeréseképpen javasolta a Kar az Alma Mater Emlékérem adományozását.

 

 

Erdőmérnöki Kar

Vargovics Máté, okleveles erdőmérnök hallgató

Vargovics Máté az első évtől fogva kiemelt figyelmet fordít tanulmányaira, melyet eredményei is bizonyítanak. TDK dolgozataival elért helyezései, a szakma iránti szeretete és tisztelete figyelemre méltó. Ezek mellett a közösségi életben is aktívan részt vett. Sokat segített társainak és az alsóbb éveseknek, valamint a hagyományápolás is kezdetektől fogva szívügye. Segített nagyobb rendezvények szervezésében, lebonyolításában (Czéczók, Selmeczi Diák Nap, Sopron-Selmec 100). Több társaságnak is a tagja, valamint az említett eredményei miatt is évfolyama megválasztotta a 2020-as Valete elnöknek.

 

Szász Botond, okleveles erdőmérnök hallgató

Szinte minden téren maradandót alkotott egyetemi pályafutása alatt. Tanulmányi eredménye kimagasló, melyet TDK dolgozata miatt folytatott kutatómunkája is igazol és a közösségi életből úgyszintén kivette a részét, valamint képviselte Magyarországot és az egyetemet a 2019-es Universiadén sítájfutás kategóriában.

Talán a saját szavai foglalják össze milyen is ő valójában, amit az egyetem honlapjának adott interjújában lehet olvasni: „Mivel az Universiade volt ennek a szezonnak a fénypontja, ezért a VB-n való részvételt automatikusan elvetettem, amúgy is elég késői időpontban kapott helyet ahhoz, hogy a magyarországi „hóviszonyok” között megfelelően készülni lehessen rá. A törökországi EB-t az egyetemről való hiányzások minimalizálása miatt mondtam le, az EFNS-t pedig azért, mert pont azon a hétvégén vittük ki Selmecbányára újdonsült bALEKjainkat, ezt pedig fontosabb dolognak éreztem, mivel a 210. erdész Firmaévfolyam hallgatójaként engem is terhel a felelősség, hogy továbbadjam legjobb tudásom szerint a selmeci diákhagyományok örökségét.”

 

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

 

Verhás Alexandra pénzügy MA szakos hallgató

Verhás Alexandra alapképzést és két mesterképzést végzett karunkon. Mindvégig kimagasló tanulmányi munkája mellett aktív és sikeres TDK/OTDK tevékenységével öregbítette egyetemünk jó hírét.

 

 

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

 

Kovács Luca faipari mérnök BSc hallgató

Kovács Luca végzős faipari mérnök Bsc. hallgató tanulmányait a Simonyi Károly Karon 2016-ben kezdte. A hét szemeszteren keresztül példás szorgalommal teljesítette a tanulmányi követelményeket. A tanulás mellet már fokozatosan bekapcsolódott a karon folyó tudományos munkákba. Többek között OTKA kutatási program vizsgálataiban vett részt aktívan. Tudományos munkáinak sikerességét bizonyítja, hogy Kari TDK Konferencián továbbjutott az országos döntőbe. Tanulmányai és tudományos tevékenysége mellet igen aktív közösségi életet folytatott az Egyetem falai között. A kari rendezvényeken, nyílt napokon, konferenciákon a Kar állandóan számíthatott szervező készségére és a Kar képviseletére. A jó tanulmányi, aktív kutatási és közösségi tevékenysége alapján javasolta a kar vezetése az Alma Mater emlékérem odaítélésére.

 

 

 

REKTORI DICSÉRET

 

Kaphatják: azok a hallgatók, akik eredményes tanulmányi előmenetelük mellett aktív közösségi és TDK munkát végeznek, kulturális rendezvényeken szerepelnek, a nemzeti kisebbségek értékeinek, kultúrájának megismertetésében vesznek részt.

Kiadható: évente és karonként maximum 2-2 hallgató részére.

Adományozás: emléklap és a mindenkori minimálbér 50%-ának megfelelő pénzjutalom, minden évben a kari tanévzáró ünnepélyeken.

 

Benedek Elek Pedagógiai Kar

Palatin Vivien (3. évf. óvodapedagógus BA szakos hallgató)

Palatin Vivien a Don Bosco Szakkollégium elnöke. A szakkollégiumba kerülése óta aktív tagja a szakkollégiumnak. Mint elnök folyamatosan szervezte és tervezte a szakkollégium feladatait, életét. A szakkollégium vezetését szakszerűen látta el, segítette a szakkollégiumi felvételeket, ötleteket adott a vezetésnek a programok lebonyolításához. Számos rendezvény megszervezése és lebonyolítása fűződik nevéhez, ahol nem csak vezetőként, hanem csoporttagként is mindig kivette részét a feladatokból. Folyamatosan részt vett a gólyatáborokban, ahol ismertette a szakkollégium életét, a bekerülés lehetőségeit. Folyamatosan segítette a Kar rendezvényeit szervező munkájával, a szakkollégisták motiválásával. Feladataiban szorgalmas, pontos és lelkes, példamutatóan viselkedik, ezzel is mintát ad az egyetemi hallgatók számára. A Kar példamutató közösségi munkája elismeréseképpen javasolta a Rektori Dicséret adományozását.

 

 

Erdőmérnöki Kar

EMK Fakitermelő Csapat:

Bedő József Marcell okleveles erdőmérnök hallgató

Bódi Mihály okleveles erdőmérnök hallgató

Kósi Richárd vadgazda mérnök hallgató

Szentkuti Tamás okleveles erdőmérnök hallgató

 

A csapat 2019-ben, a regionális fordulóból bejutott a Stihl Országos Fakitermelő Bajnokság dön­tőjébe. A 40 profi fakitermelő csapatot felvonultató mezőnyben remekül helytállva, a 26. helyezést érte el.

 

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

 

Törzsök Rebeka formatervező BA hallgató

Szakmai felkészültsége, tájékozottsága és kommunikációs képessége elismerésre méltó. Rebeka birtokolja és képviseli azokat a megszerzett szakmai készségeket, amivel példát állíthatunk a következő nemzedékeknek. Eredményesen vesz részt az egyetemi (OMDK)  és hazai pályázatokon. Felkutatja a lehetőségeket és kapcsolatot épít a hazai porcelángyárakkal. Az Autós Nagykoalíció díjait (2020) dr. Lenkei Balázs vezetésével kimagasló minőségben alkotta meg. Tanulmányi eredménye és művészi elhívatottsága jelzi azt az őszinte és alázatos vonzódást, amellyel érzékenyen viszonyul bármely szobrászati anyag megmunkálásához. A formatervezési feladatokban a szilikát és a plasztika tantárgyaknál jól tükröződik szobrászati látásmódja. (Pl. Braun pályázat)

Lépésről-lépésre építi fel és formálja alkotói pályáját, továbbá oktatási feladatokat is vállal az AMI felvételi előkészítő tanfolyamán.

Hallgatótársainak eredményesen és önzetlenül segít, a hozzánk érkezett Erasmus hallgatóknak szintén hatékony szakmai segítséget nyújt, amely jellemvonása igazolja a csapatban való gondolkozását. Megtalálja, és ki tudja építeni más szakos hallgatókkal (építész, grafikus) azt a termékeny kapcsolatot, amely minden esetben kooperatív és egyben konstruktív is.